Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.   Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług sklepu internetowego.

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe użytkownika zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

2. Kto jest Administratorem Twoich Danych?

Administratorem danych osobowych jest: spółka BSBC Sp z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Grażyńskiego 71, 43-300 NIP: 547 213 56 49, REGON 241969013 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000387986

Z Inspektorem danych osobowych spółki BSBC Sp z o.o  można się skontaktować pod numerem telefonu +48 572 959 191 lub przez maila obsluga@thenorthface.sklep.pl


3. Jakie dane gromadzimy i przetwarzamy?

Gromadzimy i przetwarzamy:

3.1. dane osobowe przekazane nam przy okazji zawierania umowy zakupu towaru. Dane są przechowywane w celu obsługi procesu wysyłki i informowania Klienta o postępie realizacji zamówienia, obsługi zwrotu lub postępowania reklamacyjnego.Dane te mogą obejmować: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu oraz historię zakupów.

3.2.   dane osobowe przekazywane nam przy okazji wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera (przez internet lub w sklepach).  Dane podane podczas rejestracji do newslettera są wykorzystywane wyłącznie w celu informowania użytkowników o promocjach, produktach, które mogą być interesujące dla użytkownika lub aktualnościach w ofercie sklepu. Dane te mogą obejmować: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu oraz historię zakupów.

Subskrypcja na newsletter może być w dowolnym momencie odwołana przez użytkownika poprzez wysłanie odpowiedniej dyspozycji w wiadomości na adres mailowy: obsluga@thenorthface.sklep.pl

3.3.   dane osobowe przekazywane nam przy okazji kontaktu z obsługą klienta, np. gdy użytkownik wysyła pytanie dotyczące produktu, przekazuje nam informacje zwrotne, kontaktuje się telefonicznie z obsługą klienta, by uzyskać pomoc, lub prosi obsługę klienta o szczególną formę pomocy lub usługę. Dane te mogą obejmować: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

3.4.Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

a)przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:

a. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
b. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
c. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

b) przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

4. Komu możemy przekazywać Twoje dane?

Dane osobowe użytkownika będą dostępne w ramach naszej organizacji dla personelu wewnętrznego, który musi uzyskać do nich dostęp ze względu na pełnione obowiązki w odniesieniu do celów przetwarzania określonych w niniejszej Polityce. Dbamy, aby na osobach tych spoczywał obowiązek zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i poufności. 

 W przetwarzaniu danych osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział zewnętrzni usługodawcy Administratora, w szczególności którzy technicznie pomagają sprawnie prowadzić Sklep Internetowy, w tym komunikację z naszymi Klientami (np. wspierają nas w wysyłaniu wiadomości e-mail, a w przypadku działań reklamowych – także w kampaniach marketingowych), dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki Zamówień, podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w Sklepie Internetowym, firmy, które serwisują oprogramowanie oraz wspierają Administratora w kampaniach marketingowych.

 Wykaz zewnętrznych usługodawców, ze wskazaniem ich lokalizacji, można otrzymać na żądanie wysyłając maila do Inspektora danych Osobowych na adres: obsluga@thenorthface.sklep.pl

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3.4. a) i b) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a) ING Bank Śląski S.A.
b) Twisto Polska sp. z o.o.

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.
W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.
W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.
W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.
W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

5. Jakie prawa Ci przysługują?

Każdemu Klientowi przysługuje w każdym czasie prawo do:

-  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- przenoszenia danych osobowych, które dostarczył Administratorowi i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;

- dostępu do danych osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które Dane Osobowe są przetwarzane);

- żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeśli Dane Osobowe są nieprawidłowe) lub usunięcia danych osobowych

- cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

6. Czy moje dane osobowe są bezpieczne?

Chronimy bezpieczeństwo i prywatność danych użytkownika. Podejmujemy – i wymagamy tego od naszych pracowników oraz zewnętrznych usługodawców przetwarzających dane osobowe w naszym imieniu i zgodnie z naszymi poleceniami – odpowiednie techniczne i organizacyjne działania zapobiegające utracie i zniszczeniu danych, uzyskaniu do nich dostępu przez osobę do tego nieupoważnioną. Wdrażamy szereg zaawansowanych technologii bezpieczeństwa oraz procedur, aby chronić dane osobowe przed czynnikami ryzyka utraty danych.

7. Czy Polityka prywatności może ulec zmianie?

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki prywatności w całości bądź w części, w dowolnym momencie, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo. Wersja opublikowana w Witrynie jest wersją aktualnie obowiązującą. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
Polityka COOKIES


1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.


2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.


3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.


4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 


  • dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;


5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). 


  • Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). 
  • „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.


6. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.


7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).


8. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.


9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.


10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl