Program lojalnościowy


REGULAMIN KLUBU

THE NORTH FACE CONCEPT STORE BIELSKO-BIAŁA / KATOWICE

 

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki programu lojalnościowego KLUBU THE NORTH FACE CONCEPT STORE BIELSKO-BIAŁA / KATOWICE, zwanego dalej Programem.

1.2. Organizatorem Programu jest spółka BSBC Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej, ul. Legionów 57, wpisana do Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000387986 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zwana dalej Organizatorem.

1.3. Do programu może przystąpić każda osoba fizyczna, która:

a) ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

b) podpisała Formularz Zgłoszeniowy i zaakceptowała niniejszy regulamin -  zwana dalej Uczestnikiem.

1.4. Program skierowany jest do Uczestników dokonujących zakupów towarów w sklepie The North Face Concept Store Bielsko-Biała położonym pod adresem Galeria SFERA, Bielsko-Biała ul. Mostowa 5, lokal 106 oraz w sklepie THE North Face Concept Store Katowice położonym pod adresem SILESIA CITY CENTER, Katowice, ul. Chorzowska 107, 41-101.

1.5. Celem Programu jest przyznawanie świadczeń Uczestnikom Programu wskazanych w niniejszym regulaminie. Program jest nieodpłatny.

1.6 Niniejszy regulamin dostępny jest w każdym czasie na stronie internetowej www.thenorthface.sklep.pl

1.7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, w tym w zakresie progów rabatowych określonych w pkt. 3.4, w każdym momencie trwania Programu. W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu przez Organizatora, zostanie on udostępniony na stronie internetowej www.thenorthface.sklep.pl oraz w sklepie The North Face Concept Store Bielsko-Biała i The North Face Concept Store Katowice – a także przesłany Uczestnikom na adres email podany w Formularzu Zgłoszeniowym. Odmowa akceptacji zmian przez Uczestnika oznacza wykluczenie z dalszego uczestnictwa w Programie. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Uczestników.

 

2. Przystąpienie do Programu

2.1. Osoba zainteresowana uczestnictwem w Programie powinna wypełnić Formularz Zgłoszeniowy dostępny w sklepie The North Face Concept Store Bielsko-Biała lub The North Face Concept Store Katowice.

2.2. Formularz Zgłoszeniowy powinien zostać wypełniony w sposób kompletny, czytelny, zgodny z prawdą i przekazany pracownikowi sklepu The North Face Concept Store Bielsko-Biała lub The North Face Concept Store Katowice.

2.3. Organizator zastrzega sobie prawo niezaakceptowania Formularza Zgłoszeniowego w uzasadnionych przypadkach takich jak np. niekompletne, nieprawdziwe lub nieczytelne jego wypełnienie, brak podpisu, ponowne ubieganie się o status Uczestnika pomimo posiadania już takiego statusu lub wcześniejszego wykluczenia z Programu.

2.4. Uczestnik jest zobowiązany do powiadamiania Organizatora o zmianach danych zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym.

 

3. Program lojalnościowy KLUB THE NORTH FACE CONCEPT STORE BIELSKO-BIAŁA

3.1. Uczestnictwo w Programie wiąże się z prawem do brania udziału w akcjach handlowych lub promocjach przeznaczonych dla Uczestników, związanych ze wskazanymi towarami lub usługami bądź innymi okolicznościami, według wyboru Organizatora.

3.2. Charakter takich promocji zależy wyłącznie od decyzji Organizatora. Informacje o promocjach mogą być przesyłane na adres pocztowy, e-mail oraz numer telefonu znajdujące się w bazie danych prowadzonej przez The North Face Concept Store Bielsko Biała lub The North Face Concept Store Katowice, który został podany w Formularzu Zgłoszeniowym.

3.3. Uczestnik jest zobowiązany powiadomić Organizatora o każdej zmianie swoich danych osobowych zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym. W przypadku braku takiego zawiadomienia, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak informacji o aktualnych promocjach przeznaczonych dla członków programu KLUBU THE NORTH FACE CONCEPT STORE BIELSKO-BIAŁA i THE NORTH FACE CONCEPT STORE KATOWICE.

3.4. Uczestnicy Programu otrzymują stały rabat 10% na zakupy dokonywane w sklepie The North Face Concept Store Bielsko-Biała lub The North Face Concept Store Katowice. Jeżeli w przeciągu 12 miesięcy uczestnik programu dokona zakupów na kwotę minimum 2000 PLN przysługuje mu drugi poziom rabatu równy 20%.

Aby utrzymać przyznany poziom rabatu 20% należy w przeciągu ostatnich 12 miesięcy dokonać zakupu na kwotę 2000 PLN. Jeżeli ten warunek nie zostanie spełniony uczestnikowi przysługuje pierwszy poziom rabatu równy 10%.

3.5. Aby skorzystać z rabatu, przy wszystkich transakcjach należy okazać sprzedawcy i przekazać do wczytania kartę KLUBU The North Face Concept Store Bielsko-Biała.

3.6. Sprzedawca w sytuacji przeprowadzania transakcji, w której Uczestnik korzysta z karty klubu The North Face Concept Store Bielsko-Biała lub The North Face Concept Store Katowice, może zażądać potwierdzenia tożsamości Uczestnika.

3.7.  Do salda transakcji naliczana jest zawsze cała wartość paragonu poza produktami objętymi rabatem przecenowym lub innymi promocjami.

 

4. Karta Klubu The North Face Concept Store Bielsko-Biała / Katowice

4.1. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto, do którego przypisana jest karta KLUBU The North Face Concept Store Bielsko-Biała / Katowice.

4.2. Karta nie jest kartą płatniczą, bankomatową, kredytową. Karta jest własnością Organizatora.

4.3. Karta ma charakter osobisty i nie może być sprzedawana, odstępowana bądź użyczana innym osobom.

4.4. Do karty przypisane są przywileje wynikające z Programu.

4.5 Łączenie kont rożnych Uczestników i przenoszenie przywilejów na inną Kartę nie jest możliwe.

4.6. Karta wydawana jest Uczestnikowi bezpłatnie.

4.7. Sprzedawca może odmówić honorowania karty KLUBU The North Face Concept Store Bielsko-Biała / Katowice, jeśli karta jest zniszczona lub uszkodzona.

4.8. W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty KLUBU The North Face Concept Store Bielsko-Biała / Katowice, wydanie duplikatu karty może mieć miejsce wyłącznie po złożeniu stosownego wniosku o wydanie duplikatu przez Uczestnika Programu w sklepie The North Face Concept Store Bielsko-Biała lub The North Face Concept Store Katowice.

 

5. Reklamacje

5.1. Wszelkie reklamacje związane z Programem KLUB The North Face Concept Store Bielsko-Biała / Katowice należy zgłaszać na adres email sklep@bb.thenorthface.sklep.pl

lub

sklep@katowice.thenorthface.sklep.pl

5.2. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 10 dni roboczych od daty zgłoszenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, termin ten może zostać wydłużony według uznania Organizatora.

5.3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Organizator powiadamia Uczestnika mailem zwrotnym.

 

6. Rezygnacja i wyłączenie Uczestnika z Programu

6.1. Uczestnik może zostać wyłączony z Programu w przypadku, gdy:

6.1.1. Uczestnik nie przestrzega Regulaminu,

6.1.2. Uczestnik podał nieprawdziwe dane w Formularzu Zgłoszeniowym,

6.1.3. Uczestnik cofnął zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

6.2. Uczestnik może zrezygnować z korzystania z Programu w każdym momencie jego trwania. Oświadczenie o rezygnacji wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Rezygnacja wchodzi w życie z chwilą otrzymania przez Organizatora oświadczenia Uczestnika o rezygnacji. Rezygnacja z uczestnictwa jest równoznaczna z usunięciem danych z bazy i zamknięciem konta.

6.3. Informacja o wykluczeniu/potwierdzenie rezygnacji z Programu zostanie wysłane Uczestnikowi na adres podany w Formularzu Zgłoszeniowym.

6.4. Jeśli dane kontaktowe Uczestnika są niezgodne z prawdą, przez co Organizator nie może nawiązać z nim kontaktu w formie wskazanej w Formularzu Zgłoszeniowym, konto Uczestnika może zostać zablokowane do czasu podania aktualnych danych na Formularzu Rejestracyjnym.

 

7. Zakończenie Programu

7.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym momencie jego trwania.

7.2. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Organizator jest zobowiązany do umieszczenia odpowiedniej informacji na stronie internetowej www.thenorthface.sklep.pl oraz w sklepie The North Face Concept Store Bielko-Biała i The North Face Concept Store Katowice a także do przesłania jej Uczestnikom pocztą elektroniczną.

Zakończenie lub zawieszenie Programu nie może w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Uczestników.

7.3. W przypadku wznowienia Programu po jego zawieszeniu, każdy Uczestnik zachowuje uprawnienia wynikające z Programu.

 

8. Dane osobowe

8.1. Dane osobowe Uczestnika podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych Klienta, podanych zgodnie z niniejszym regulaminem jest Organizator Programu.

8.2. W Formularzu Zgłoszeniowym Uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, przez umieszczenie na nim swojego podpisu.

8.3. Uczestnik Programu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich aktualizowania i poprawiania. Kontakt w tym zakresie z Organizatorem może się odbywać za pomocą adresu e-mail sklep@bb.thenorthface.sklep.pl

lub  sklep@katowice.thenorthface.sklep.pl

 

8.4. Organizator zobowiązuje się do podjęcia niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych celem ochrony przetwarzanych danych osobowych.

 

9. Postanowienia końcowe

9.1. Treść Regulaminu jest udostępniona wszystkim Uczestnikom Programu w sklepie The North Face Concept Store Bielsko-Biała, The North Face Concept Store Katowice oraz na stronie internetowej www.thenorthface.sklep.pl .

9.2. Niniejszy Regulamin uważa się za zaakceptowany przez Uczestnika przez złożenie przez niego podpisu na Formularzu Zgłoszeniowym.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl