Regulamin

REGULAMIN SKLEPU


§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE1.     Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie.

2.     Następujące pojęcia mają w niniejszym Regulaminie poniższe znaczenie:

a)     Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

b)   Klient - osoba korzystająca ze Sklepu, będąca osobą fizyczną, mającą pełną zdolność do czynności prawnej (a więc, co do zasady, która ukończyła 18. rok życia), osobą prawną lub jednostką organizacyjną, niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

c)   Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221Kodeksu cywilnego).

d)     Regulamin - niniejszy regulamin.

e)     Sklep lub sklep internetowy - sklep internetowy, działający pod adresem www. thenorthface.sklep.pl prowadzony przez Sprzedawcę, za pośrednictwem którego Sprzedawca oferuje towary Klientom;

f)    Sprzedawca - BSBC Sp. z o. o. z siedzibą w Bielsku-Białej, 43-300, ul. Grażyńskiego 71, NIP 5472135649, REGON 241969013 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000387986, o kapitale zakładowym w wysokości 240.000,00 zł, adres do doręczeń: „The North Face Concept Store Bielsko-Biała, Galeria SFERA I lok. 106A, ul. Mostowa 5, 43-300 Bielsko-Biała, email: sklep@bb.thenorthface.sklep.pl , tel. (33) 498 72 06

g)    Trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci (art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz.U. 2014 poz. 827).

h)     Towary – towary (rzeczy) dostępne za pośrednictwem Sklepu.


§2

CENY

1.     Podane w Sklepie ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy.

2.   Ceny w Sklepie podawane w polskich złotych, w wysokości brutto (po doliczeniu ew. ceł, podatku VAT i innych podatków). Ceny te nie zawierają kosztów dostawy i dokonania płatności. Ostateczna cena w odniesieniu do danej umowy sprzedaży Towarów określana jest w procesie składania oferty (zamówienia), zgodnie z §3 ust. 1 i 2.

3.  Ceny sprzedaży towarów w sklepie stacjonarnym The North Face Concept Store Bielsko-Biała nie mają zastosowania do zakupów dokonywanych w Sklepie (na stronie www. http://thenorthface.sklep.pl ) i odwrotnie.


§ 3

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ


1.   Klient może za pośrednictwem Sklepu dokonywać zakupu Towarów. W tym celu, Klient powinien dodać poszczególne Towary do „koszyka”, a następnie zatwierdzić swój wybór poprzez kliknięcie odpowiedniej opcji, dostępnej na witrynie Sklepu.

2.     Po zatwierdzeniu listy wybranych Towarów Klient powinien:

a)     określić sposób dostawy i płatności, a także potwierdzić całkowitą cenę Towarów (obejmującą też podatek VAT, ewentualne cło oraz koszty dostawy i dokonania płatności – jeśli występują)

b)     podać swoje dane, niezbędne do realizacji zamówienia, to jest: imię i nazwisko lub firmę, adres, adres wysyłki (jeżeli jest inny) oraz adres poczty elektronicznej, a w przypadku przedsiębiorców – także NIP oraz REGON.

c)     zaakceptować treść „regulaminu” i „polityki prywatności i plików cookie”.

3.   Na koniec, w przypadku podjęcia ostatecznej decyzji o zakupie Towarów na warunkach wyświetlonych przez Sklep, Klient powinien kliknąć „Zamawiam i Płacę”. Od tej chwili nie ma już możliwości zmiany treści zamówienia.

4.  Dokonanie czynności, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów umieszczonych w koszyku, po wyświetlonych przez system cenach, podanych kosztach dostawy itd. (zob. ust. 2 lit. a powyżej).

5.    Z chwilą złożenia przez Klienta oferty zgodnie z ust. 4, do Klienta jest wysyłana wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, zawierająca pisemne potwierdzenie warunków złożonej oferty (zamówienia).

6.  Do zawarcia umowy sprzedaży wybranego Towaru(ów) między Klientem a Sprzedawcą dochodzi z chwilą akceptacji przez Sprzedawcę otrzymanej wcześniej oferty (zamówienia) - w formie wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną na adres podany przez Klienta. Wiadomość ta powinna zawierać kopię niniejszego regulaminu w wersji zaakceptowanej przez Klienta i wiążącej dla danego zamówienia, a także informacje oznaczone w ust. 2 lit. a powyżej. Potwierdzenie złożenia oferty (zamówienia), o którym mowa w ust. 5, nie jest równoznaczne z akceptacją oferty (zamówienia).

7.   W przypadku braku w magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta.

8.   W przypadku braku dokonania wpłaty za zamówiony produkt do 3 dni od momentu złożenia zamówienia, zamówienie zostaje anulowane.

 

§4

ZAPŁATA


1.     Sprzedawca przewiduje następujące sposoby płatności:

·        płatność „za pobraniem” (tylko w przypadku wyboru dostawy Towaru kurierem DHL Ekspress (Poland) Sp. Z o.o.)

·        przelew bankowy

·        kartami płatniczymi Visa, Visa Electron, Mastercard lub Maestro,

·        płatność elektroniczna za pomocą systemu Transferuj.pl.

Klient powinien oznaczyć wybrany sposób płatności w formularzu zamówienia.

2.     Koszt płatności uzależniony jest od wybranego sposobu płatności. Klient jest zawiadamiany o koszcie płatności danego Towaru przed złożeniem zamówienia, zgodnie z §3.

3.   Niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży Towaru, Sprzedawca wystawia Klientowi odpowiednią fakturę VAT lub paragon (zgodnie z wyborem Klienta) i załącza ów dokument do Towaru.

4.     W przypadku płatności „za pobraniem” zapłata powinna być dokonana z chwilą dostawy Towarów, w przypadku innych sposobów płatności - przed dostawą.

5.     Przelewów należy dokonywać na rachunek bankowy Sprzedawcy

        Numer Rachunku:  39 1050 1070 1000 0024 2335 1283 

6.   Płatność elektroniczna za zamówione produkty poprzez transferuj.pl odbywa się za pomocą systemu oferowanego przez spółkę, działającą pod firmą Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-808) przy ul. Św. Marcin 73/6, KRS: 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437.

7.   Sprzedawca przewiduje możliwość wystawiania kodów promocyjnych. Kody promocyjne posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może z nich skorzystać.  Do każdego zamówienia złożonego w Sklepie może zostać wykorzystany tylko jeden kod promocyjny. Kod przypisany jest do jednego osobistego konta internetowego i może być wykorzystany jednorazowo. Po upływie daty ważności kodu promocyjnego, skorzystanie z kodu promocyjnego jest niemożliwe.


§5

REALIZACJA ZAMÓWIENIA I DOSTAWA TOWARÓW


1.   Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia Klienta niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży Towarów objętych zamówieniem (w przypadku płatności „za pobraniem”) lub niezwłocznie po uznaniu zapłaty za Towary na swym rachunku bankowym (w przypadku innych sposobów płatności).

2.     Sposób dostawy oraz adres, pod  którym dostawa będzie dokonana, powinny być określone przez Klienta w formularzu zamówienia.

3.     Możliwe sposoby dostawy to:

·      Kurier DHL Ekspress (Poland) Sp. z o.o.

·      paczkomat Inpost

·      kurier InPost

·    Odbiór osobisty w sklepie The North Face Concept Store Bielsko-Biała (Galeria SFERA) lub The North Face Concept Store Katowice (Galeria SILESIA). Aby odebrać osobiście  towar ze sklepu należy uprzednio skontaktować się ze sklepem w celu potwierdzenia czy towar jest na miejscu, w wybranym przez klienta sklepie.

Tel. +33 498 72 06; adres: obsluga@thenorthface.sklep.pl

4.   Koszt dostawy uzależniony jest od: wybranego sposobu dostawy oraz wybranego sposobu płatności. Klient jest zawiadamiany o koszcie dostawy danego Towaru przed złożeniem zamówienia, zgodnie z §3.

5.     Czas realizacji zamówienia wynosi do 3 Dni Roboczych od dnia przystąpienia przez Sprzedawcę do realizacji zamówienia (zgodnie z ust. 1).

6.     W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w terminie określonym w ust. 5 powyżej, Sprzedawca może poinformować o tym Klienta pocztą elektroniczną i zwrócić Klientowi całą otrzymaną sumę pieniężną – chyba, że Klient wyrazi zgodę na przedłużenie czasu otrzymania Towaru. Dotyczy to w szczególności Towarów wymagających dostosowania do indywidualnych potrzeb konkretnego Klienta.

7.  W przypadku wyboru dostawy za pośrednictwem kuriera DHL Ekspress (Poland) Sp. z o.o. - zastosowanie znajdą szczegółowe warunki dostawy, określone w regulaminie świadczenia usług kurierskich zamieszczonym na stronie: www.dhl.com.pl

8.  Klienci proszeni są o dokładne sprawdzenie stanu przesyłki w obecności kuriera, a przypadku stwierdzenia, iż jest ona uszkodzona lub wybrakowana – o odmowę odbioru, podpisanie odpowiedniego protokołu i niezwłoczne zgłoszenie zaistniałej sytuacji Sprzedawcy. Wykonanie wspomnianych czynności nie stanowi obowiązku Klienta będącego Konsumentem.

9.     Adres, na który towar ma być wysłany, powinien znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedawca nie realizuje dostaw poza ten obszar.

10.  Sprzedawca zachowuje prawo własności Towarów zakupionych przez Klienta do momentu całkowitej zapłaty ceny Towaru.


§6

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY


1.     Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Towar niewadliwy.

2.  Sprzedawca udziela Klientom będącym Konsumentami gwarancji na wady Towarów na okres 2 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Gwarancja nie obejmuje jednak wad spowodowanych przyczynami nie tkwiącymi w Towarze w dniu jego wydania - w tym zwłaszcza wynikającymi z nieprawidłowego lub użytkowania Towaru bądź późniejszego uszkodzenia Towaru (niezależnie od przyczyny).

3.    Wady Towarów (reklamacje) można składać za pośrednictwem formularza reklamacyjnego, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu (i dostępnego również na witrynie Sklepu) - który należy wysłać wraz z Towarem i dowodem zakupu na adres:  "The North Face Concept Store Bielsko-Biała, Galeria SFERA I lok. 106A, ul. Mostowa 5, 43-300 Bielsko-Biała".

4.   Sprzedawca po otrzymaniu zgłoszenia zgodnie z ust. 2 zweryfikuje czy Towar podlega gwarancji i w terminie 14 dni zostanie on poddany naprawie lub zostanie wymieniony zgodnie ze standardową procedurą.

5.   Jeżeli przyczyna wady mieści się w zakresie gwarancji, a Towaru nie można naprawić ani wymienić na identyczny lub równoważny, wartość towaru zostanie Klientowi zwrócona.

6.   We wszystkich przypadkach, gdy wada mieści się w ramach gwarancji, zostanie przedstawione Klientowi najkorzystniejsze rozwiązanie (wymiana uszkodzonej części, wymiana towaru lub zwrot kosztów).

7.    Niezależnie od powyższego, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towarów na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza w przepisach o rękojmi z wady, zawartych w art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121). Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar do siedziby Sprzedawcy pod adresem:  "The North Face Concept Store Bielsko-Biała, Galeria SFERA I lok. 106A, ul. Mostowa 5, 43-300 Bielsko-Biała"


§7

KONSUMENCKIE PRAWO ODSTĄPIENIA (zwrot Towaru)


1.  Klient, będący Konsumentem, może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia wejścia przez Konsumenta w posiadanie Towaru lub od dnia w którym wskazana przez Klienta osoba trzecia, inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Towaru.

2.   W przypadku umowy obejmującej wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia wejścia przez Konsumenta w posiadanie ostatniej z rzeczy lub od dnia w którym wskazana przez Klienta osoba trzecia, inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

3.   Do zachowania terminów, o których mowa w ust. 1 i 2, wystarczy wysłanie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu.

4.  Odstąpienie od umowy sprzedaży Towaru następuje poprzez złożenie Sprzedawcy przez Klienta jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie takie może zostać sporządzone na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu (i dostępnym również na witrynie Sklepu), jednak nie jest to obowiązkowe.

5.   W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru przez Klienta w trybie opisanym w niniejszym paragrafie:

a)   Klient powinien odesłać Sprzedawcy Towar na adres "The North Face Concept Store Bielsko-Biała, Galeria SFERA I lok. 106A, ul. Mostowa 5, 43-300 Bielsko-Biała" niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży Towaru. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru pokrywa Klient.

b)   Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru przez Klienta. 

Sprzedawca zwróci płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klienta nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

6.  Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.   Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

8.   Prawo odstąpienia, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), w tym umów:

a)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

c)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d)     w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

e)  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;


§8

WYMIANA TOWARU


1.   We wszystkich przypadkach, gdy Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje konsumenckie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru - Klient może alternatywnie zwrócić się do Sprzedawcy o wymianę Towaru na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie.

2. Termin wymiany towaru wygasa po upływie 14 dni od dnia wejścia przez Konsumenta w posiadanie Towaru lub od dnia w którym wskazana przez Klienta osoba trzecia, inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Towaru.

3.   W celu dokonania wymiany towaru należy najpierw wypełnić formularz stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu (i dostępnym również na witrynie Sklepu), w którym zawarte będzie wskazanie Towaru, na który ma nastąpić wymiana - i wysłać go na adres: sklep@bb.thenorthface.sklep.pl . Wówczas Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi pocztą elektroniczną potwierdzenie dostępności Towaru (co oznacza akceptację sklepu na wymianę towaru). Po potwierdzeniu dostępności Towaru wymieniany produkt (Towar) należy wysłać na własny koszt na adres: The North Face Concept Store Bielsko-Biała, Galeria SFERA I lok. 106A, ul. Mostowa 5, 43-300 Bielsko-Biała.

4.   Jeżeli wymieniany Towar jest tańszy od nowo zakupionego, warunkiem wysyłki Towaru nowo zakupionego jest uiszczenie przez Klienta różnicy w cenie na rachunek bankowy Sprzedawcy. W tytule przelewu należy wpisać: „Wyrównanie do zamówienia nr……”

5.  Jeżeli wymieniany Towar jest droższy od nowo zakupionego, różnica zostanie przelana na numer konta podanego w formularzu wymiany towaru - w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Sprzedawcy wymienianego Towaru. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysłanych „Za Pobraniem”.

6.     Wymiana Towaru możliwa jest pod warunkiem, że wymieniany Towar jest kompletny, w stanie niepogorszonym, w oryginalnym opakowaniu i z metkami.


§9

DANE OSOBOWE


1.   Poprzez dokonanie zamówienia zgodnie z §3, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podanych na formularzu zamówienia, celem wykonania przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z umowy z Klientem, a także niniejszego Regulaminu (w tym zwłaszcza – do wysyłki towaru, wystawienia faktury i prowadzenia bieżącej korespondencji).

2.  Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w celach marketingowych, a także zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowej drogę elektroniczną.

3.  Administratorem danych osobowych Klienta, podanych zgodnie z niniejszym regulaminem jest BSBC Sp. z o. o. z siedzibą w Bielsku-Białej, 43-300, ul Grażyńskiego 71, NIP 5472135649, REGON 241969013 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000387986, o kapitale zakładowym w wysokości 240.000,00 zł.

4.   Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w zakresie przewidzianym przepisami prawa, w tym zwłaszcza ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. - Dz.U.02.101.926 z późn. zm.; dalej: uodo) lub niniejszego regulaminu.

5.     Sprzedawca zobowiązuje się do podjęcia niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych celem ochrony przetwarzanych danych osobowych.

6.    W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, w tym zwłaszcza w jej art. 24 oraz art. 32-35 uodo, Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia.

7.   W każdym przypadku ujawnienie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne - z zastrzeżeniem, że niektóre dane są niezbędne Sprzedawcy celem wykonania umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu.

8.    Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane osobom trzecim w przypadku, gdy takie prawo lub obowiązek wynika z przepis prawa.


§10

WYMAGANIA TECHNICZNE, ZAKAZ UMIESZCZANIA TREŚCI BEZPRAWNYCH, REKLAMACJE NA DZIAŁALNOŚĆ SKLEPU 


1.    Sprzedawca udostępnia Klientom za pośrednictwem Sklepu możliwość nieodpłatnego korzystania z następujących usług świadczonych drogą elektroniczną (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U.2002.144.1204  z późn. zm.):

a)     udostępnianie zawartości Sklepu

b)     zawieranie ze Sprzedawcą umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

2.   Celem skorzystania z powyższych usług, Klient powinien dysponować: urządzeniem umożliwiającym połączenie z Internetem i posiadającym system operacyjny, łączem internetowym, niezbędnym oprogramowaniem (przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox lub Opera) oraz kontem poczty elektronicznej.

3.     Zasady przechowywania przez Sprzedawcę plików cookies na urządzeniach Klienta, a także dostępu Sprzedawcy do owych plików cookies określa Polityka plików cookies, stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu

4.     Klient zobowiązuje się do

a)     niekorzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

b)     niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

c)     korzystania ze sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz Sprzedawcy,

5.   W przypadku niezadowolenia z działalności Sklepu, Klient ma możliwość złożenia reklamacji pocztą elektroniczną, na adres: sklep@bb.thenorthface.sklep.pl . Klient zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego została ona wysłana, w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Sprzedawcę.


§11

ZMIANY REGULAMINU


1.     Sprzedawcy przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

2.    Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów, a w szczególności pozostaną bez wpływu na złożone zamówienia - które zostaną zrealizowane na zasadach dotychczasowych.


§12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1.       Prawem właściwym dla niniejszego regulaminu, a także dla wszelkich umów zawartych w jego wykonaniu (w tym zwłaszcza umów sprzedaży Towarów) jest prawo polskie.

2.      W przypadku Klientów, będących Konsumentami, których miejsce stałego pobytu znajduje się na terenie Unii Europejskiej (z wyłączeniem Danii), ale poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – ust. 1 stosuje się takim zakresie, w jakim nie wyłącza zastosowania przepisów obowiązujących w państwie stałego pobytu Konsumenta, których nie można wyłączyć w drodze umowy (zob. art. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych [Rzym I, Dz.U.UE.L.2008.177.6]).

 

Formularz zwrotu do pobrania: ZWROT

Formularz Reklamacji do pobrania: REKLAMACJA

Formularz Wymiany do pobrania: WYMIANA

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl